REGULAMIN RRG WARSZAWA ASSISTANCE

I. ORGANIZATOR i REGULAMIN.

1. Usługa pod nazwą "RRG Warszawa ASSISTANCE" organizowana jest przez RENAULT RETAIL GROUP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 156 w Warszawie wpisaną do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021035, zwaną dalej "RRG Warszawa".

2. Podstawę prowadzenia Usługi promocyjnej, zwanej dalej "Usługą", stanowi niniejszy "REGULAMIN RRG Warszawa ASSISTANCE" zwany dalej "Regulaminem", który będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej www.rrgwarszawa.pl

II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Usługa świadczona jest od 1 grudnia 2005 r przez całą dobę.

2. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z Usługi są osoby prawne i fizyczne, podmioty gospodarcze zwane dalej "Klientami", będące właścicielami lub użytkownikami samochodów marki Renault

3. Informacja o publikacji niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.rrgwarszawa.pl umieszczona jest na Karcie.

III. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Klient dzwoniąc pod numer telefoniczny uwidoczniony na Karcie (22) 544 45 45 - ma prawo do bezpłatnej Usługi holowania samochodu do serwisu RRG Warszawa na warunkach wymienionych poniżej.

2. W przypadku konieczności dokonania naprawy blacharsko - lakierniczej w wyniku kolizji drogowej lub z innych przyczyn, jeżeli Klient w zgłoszeniu telefonicznym zadeklaruje chęć naprawy samochodu i pokrycia jej kosztów z ubezpieczenia autocasco (AC), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy szkody albo z własnych środków a samochód znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, samochód zostanie bezpłatnie doholowany do najbliższego zakładu należącego do sieci RRG Warszawa. W przypadku napraw blacharsko - lakierniczych z niniejszej usługi mogą również korzystać Klienci posiadający samochody innych marek niż Renault.

3. W przypadku konieczności dokonania naprawy mechanicznej z powodu awarii powodującej unieruchomienie samochodu lub uniemożliwiającej jazdę, jeżeli Klient w zgłoszeniu telefonicznym zadeklaruje chęć naprawy samochodu i pokrycia jej kosztów z ubezpieczenia autocasco (AC), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy szkody albo z własnych środków a koszt naprawy przekroczy netto 150,00 PLN (bez części zamiennych) i samochód znajduje się na terenie Warszawy lub gmin ościennych, samochód zostanie bezpłatnie doholowany do zakładu należącego do sieci RRG Warszawa.

4. Gdy naprawa samochodu objęta jest gwarancją producenta lub samochód objęty jest programem "Assistance bez końca" wówczas Klient korzysta z usługi RRG Warszawa ASSISTANCE, którą zamawia dzwoniąc pod numer telefonu (22) 575 99 99.

5. Po przybyciu samochodu pomocy drogowej wezwanego za pośrednictwem telefonu uwidocznionego na Karcie (pkt.1.), Klient powinien podpisać oświadczenie o treści "Niniejszym zgadzam się na holowanie wyżej wspomnianego samochodu do Autoryzowanego Serwisu RRG Warszawa i oświadczam, że w przypadku rezygnacji z naprawy blacharsko-lakierniczej lub w sytuacji kiedy naprawa mechaniczna nie przekroczy kwoty netto 150,00 PLN (bez części zamiennych), zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów holowania mojego samochodu (tzn. kosztów ryczałtowych, koszt dojazdu, holowania, oraz załadunku i wyładunku według stawek obowiązujących w sieci Mondial Assistance) do tegoż Serwisu. Powstałą należność zobowiązuję się uregulować w chwili wyrażenia woli takiej rezygnacji".

6. W przypadkach wymienionych w punktach 2 i 3 Klientowi i jego pasażerom przysługuje bezpłatny przejazd pojazdem pomocy drogowej do wybranego zakładu naprawczego sieci RRG Warszawa.

7. Kierowca samochodu pomocy drogowej wezwanego za pośrednictwem telefonu uwidocznionego na Karcie (pkt.1.), decyduje do którego zakładu sieci RRG Warszawa odholować uszkodzony samochód Klienta.

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYPADKU DROGOWYM

Gdy uszkodzenie pojazdu nastąpi w wyniku wypadku, Klienta obowiązują poniższe zasady:

1. powinien on ustalić sprawcę kolizji drogowej oraz w miarę możliwości ustalić dane personalne świadków wypadku drogowego,

2. wziąć od sprawcy pisemne oświadczenie opisujące przebieg kolizji, z którego będzie wynikała wina sprawcy,

3. w miarę możliwość wziąć od świadków wypadku drogowego pisemne oświadczenia opisujące jego przebieg,

4. jeżeli w wyniku wypadku drogowego są ranni, zabici lub sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie ma polisy OC należy bezwzględnie zawiadomić o wypadku policję i oczekiwać na jej przyjazd.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Korzystający z usługi RRG Warszawa ASSISTANCE, będący osobami fizycznymi poprzez wydanie Karty automatycznie wyrażają zgodę, na przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu realizacji Usługi. Dane osobowe uczestników uzyskane wyłącznie dla prawidłowego przeprowadzenia Usługi, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu oraz nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności.

2. Wszelkie spory związane z Usługą rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby RRG Warszawa.

3. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. RRG Warszawa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zakończenia świadczenia usługi RRG Warszawa ASSISTANCE bez podawania przyczyn takiej decyzji.


Szanowni Klienci, informujemy, że w dniach 04/07/2022 - 02/09/2022 zmieniają się godziny pracy Salonów i Serwisów RRG Warszawa. Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce KONTAKT

Sprawdź szczegóły